La cooperativa Premsa local El Jardí

1
144
Il·lustració: Gràcia Farràs Ribas

El Jardí

D’ON VENIM

“Fer barri”

El novembre del 2014, en constatar que calia una revista de barri a Sant Gervasi, vam iniciar el projecte El Jardí de Sant Gervasi, una publicació mensual pensada per als barris de l’antic municipi de Sant Gervasi de Cassoles. Va ser una aventura iniciada per dues persones, Martí Rodríguez, sociòleg, i Jesús Mestre, historiador, editor i activista veïnal, però al llarg d’aquests quatre anys ha esdevingut un projecte col·laboratiu.

“Col·laborar amb el comerç de proximitat”

El Jardí es va posar en contacte amb associacions i persones destacades en la vida del barri i va cercar el suport dels comerciants. L’objectiu era una revista amb un 50 % de contingut i un 50 % de publicitat, i fins al moment s’ha aconseguit fer un projecte sostenible. Després de publicar més de 40 revistes, som una publicació de referència a Sant Gervasi dirigida a tothom, tant a infants com a joves i adults.

QUI SOM

“Construir una mirada crítica”

Avui El Jardí som un grup de persones del districte de Sarrià – Sant Gervasi amb vocació d’informar sobre els fets que succeeixen als nostres carrers. Procurem donar elements perquè el veïnat tingui opinió pròpia sobre el que hi passa: des de la vida quotidiana i les mobilitzacions socials fins a la cultura, tot recordant sempre la nostra història. La raó que ens empeny és contribuir a la formació d’una ciutadania informada i per tant crítica, i fer-la partícep del que ocorre a la comunitat.

CAP ON ANEM

“Teixir la convivència i les complicitats”

Ara el projecte es transforma: volem passar d’una societat limitada a una cooperativa de consumidors i usuaris. Això significa implicar el veïnat dels barris en la revista: pensem que és una evolució natural d’un mitjà arrelat al territori.

També canviem el producte: El jardí de Sant Gervasi esdevé El Jardí de Sant Gervasi i Sarrià. Seguirem sent una revista mensual i de distribució gratuïta, però ara volem explicar el que passa a tot el districte de Sarrià – Sant Gervasi: la Bonanova, Monterols, Galvany, Turó Parc, el Farró, el Putxet, Sarrià, les Tres Torres, Pedralbes, Vallvidrera, Les Planes i el Tibidabo.

La revista informarà sobre notícies i qüestions de tot aquest territori, i ens obrim a la col·laboració de persones, associacions i institucions que vulguin fer-se-la seva. També volem treballar amb el comerç, sobretot el de proximitat, que ha patit molt pels efectes de la crisi.

El principal objectiu, doncs, és el de “fer barri”: enfortir els sentiments d’identitat i de pertinença, i oferir un mitjà de comunicació de proximitat i amb mirada crítica. Volem donar veu a totes les ideologies i contribuir a teixir la convivència al territori.

PER QUÈ FEM LA COOPERATIVA PREMSA LOCAL EL JARDÍ

“Evolucionar cap a una societat sostenible”

• Per fer un pas endavant i aconseguir la participació activa del veïnat.

• Per fer créixer la revista. Fins ara hem parlat de Sant Gervasi, però plantegem un nou repte: fer-nos ressò també del que passa a la Vila de Sarrià, a les Tres Torres i a als nuclis de muntanya.

• Per oferir un producte més rigorós.

• Per millorar les condicions laborals dels treballadors i col·laboradors de la revista.

• Per participar en el model d’economia social i solidària.

FES-TE’N SOCI!

“Contribuir a fer créixer l’economia social i solidària”

Associar-te a El Jardí és fer possible un projecte que dona veu a la teva comunitat. Pots ser-ne coopropietari o coopropietària i participar en les decisions de la cooperativa.

Poden ser sòcies les persones a títol individual (50 € d’aportació al capital social) i també les entitats, col·lectius i empreses que ho desitgin (100 € d’aportació al capital social).

Les aportacions al capital social es fan una única vegada i es retornen en cas de baixa.

SUBSCRIU-TE A EL JARDÍ

Per fer possible tot això et necessitem. És per això que a partir del setembre de 2018 obrim la possibilitat de rebre la revista per correu a casa teva o a l’adreça que t’interessi, de manera que amb la teva subscripció podrem fer possible el projecte.  A més, et comunicarem la sortida de cada número amb un butlletí electrònic amb un enllaç a la versió en pdf. Aquest servei té un cost de 60 € anuals (11 revistes, de setembre a juliol; servei subjecte a un mínim de 100 subscriptors).

Per subscriure’t escriu a infoeljardi@gmail.com

En breu farem una campanya de Verkami

 

Estatus de la Cooperativa Prema Local El Jardí

Es tracta d’uns esborranys, encara s’han de portar al notari i a l’aprovació del Registre de Cooperatives de Catalunya.

 

ESTATUTS DE LA COOPERATIVA “PREMSA LOCAL EL JARDÍ”

CAPÍTOL I. DENOMINACIÓ, OBJECTE, DURADA I DOMICILI

Article 1. Denominació social

Amb la denominació de Premsa local El Jardí Societat Cooperativa Catalana Limitada es constitueix una societat cooperativa de consumidors i usuaris sense ànim de lucre, subjecta als principis i disposicions de la Llei de cooperatives de Catalunya.

Article 2. Objecte

L’objecte d’aquesta societat cooperativa és:
a) l’edició, distribució i comercialització de publicacions periòdiques i altres mitjans de comunicació
b) Promoure, amb una mirada crítica, la premsa i mitjans de comunicació locals, de barri.
c) El desenvolupament de les activitats necessàries per a l’increment de la informació, la formació i la defensa dels drets dels consumidors i usuaris.

La cooperativa pot desenvolupar el seu objecte social de manera directa o indirectament, també mitjançant la participació en altres societats.

La cooperativa pot desenvolupar la seva activitat cooperativitzada amb terceres persones no sòcies, sense més límits que els que li imposi la Llei de cooperatives de Catalunya.

Article 3. Durada

La societat es constitueix per temps indefinit i les seves activitats comencen des del moment de la seva constitució.

Article 4. Domicili social i àmbit d’actuació

El domicili social s’estableix a Barcelona, carrer Bonaplata 13, 08034 i es pot traslladar a un altre lloc dins el mateix terme municipal, per acord del consell rector; el canvi de domicili a una altra població exigeix un acord de l’assemblea general que modifiqui aquest article.

La cooperativa desenvolupa principalment la seva activitat cooperativitzada a Catalunya, i és per tant d’àmbit català.

CAPÍTOL II. DE LES PERSONES SÒCIES

Article 5. Persones que poden ser sòcies

 1. Persones sòcies usuàries
  Poden ser persones sòcies usuàries o consumidores d’aquesta cooperativa tota persona, física o jurídica, que desitgi participar en l’activitat cooperativitzada, és a dir, tenir al seu abast un servei de comunicació d’actualitat, investigació, debat i anàlisi.
 1. Persones sòcies de treball
  a) Poden ser persones sòcies de treball totes aquelles persones físiques que desenvolupin el seu treball personal dins de la Cooperativa, realitzant tasques estructurals i bàsiques per donar continuïtat al projecte cooperatiu.
  b) A les persones que tinguin la consideració de persones sòcies de treball, se’ls apliquen les normes establertes a la Llei Cooperatives de Catalunya per a les persones sòcies treballadores de les cooperatives de treball associat, llevat que per Reglament de Règim Intern (que haurà de ser aprovat per dues terceres parts del vot social present a l’Assemblea General) s’estableixi un règim jurídic per aquest tipus de persona sòcia. En tot cas, caldrà respectar les limitacions establertes per la Llei de Cooperatives de Catalunya.
  c) En tot cas, les persones sòcies de treball estaran subjectes a les condicions que estableix la Llei de Cooperatives per a la consideració de cooperativa sense ànim de lucre pel que fa als topalls de retribució associada a la seva prestació de treball a la cooperativa. Les retribucions de les persones sòcies de treball, així com de les persones treballadores per compte aliè, si n’hi ha, no podran superar el 150% de les establertes, en funció de l’activitat i la categoria professional, que estableixi el conveni col·lectiu aplicables al personal assalariat del sector i de la província de Barcelona.

3.- Persones sòcies col·laboradores

Podran ser persones sòcies col·laboradores totes aquelles persones, físiques o jurídiques, que, sense realitzar l’activitat cooperativitzada principal, vulguin col·laborar amb la Cooperativa, ja sigui realitzant activitats auxiliars, secundàries, accessòries o complementàries a l’activitat principal o només en l’aportació de capital.

S’entén per activitats auxiliars totes aquelles que aportin continguts, millores, coneixements, materials, o contribueixin en la difusió del mitjà, així com en la seva distribució o totes aquelles que col·laborin amb l’objecte social i permetin amplificar la seva presència i la seva intervenció.

Les persones sòcies consumidores i les persones sòcies de treball que, per causa justificada, no puguin portar a terme l’activitat cooperativitzada que va motivar el seu ingrés a la Cooperativa però que no sol·liciten la seva baixa, poden passar a ser considerats com a persones sòcies col·laboradores, prèvia autorització del Consell Rector i sempre que compleixin els requisits establerts en aquests estatuts per les persones sòcies col·laboradores, així com allò que disposi la Llei de Cooperatives de Catalunya.

Article 6. Requisits d’admissió

 1. Per a l’admissió d’una persona com a sòcia s’han de complir els requisits següents:
  a) L’assenyalat a l’article 5è d’aquests estatuts.
  b) Tenir capacitat d’obrar d’acord amb el que preceptua el Codi civil.
  c) Subscriure l’aportació obligatòria mínima al capital social i fer-la efectiva d’acord amb els articles 70 i 71 de la llei de cooperatives de Catalunya.

En el cas de les persones sòcies consumidores i les sòcies col·laboradores, a més, hauran de desemborsar la totalitat de l’aportació mínima obligatòria al capital social en el moment de l’admissió com a sòcies.

 1. La sol·licitud d’admissió s’ha de formular per escrit al Consell Rector, que l’ha de resoldre en el termini màxim de tres mesos, a comptar des del moment que va tenir coneixement de la petició. A manca de resposta s’entén que la sol·licitud és acceptada.

Article 7. Obligacions de les persones sòcies

Les persones sòcies estan obligades a:

a) Fer el desembossament de l’aportació compromesa i complir les obligacions econòmiques que correspongui.
b) Assistir a les assemblees generals i a les reunions de la resta d’òrgans per les quals siguin convocades.
c) Acceptar els càrrecs socials llevat de causa justificada.
d) Complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern.
e) No dedicar-se a activitats de competència amb els fins socials de la cooperativa ni col·laborar amb qui les realitzi, llevat que siguin expressament autoritzats pel Consell Rector.
f) Guardar secret sobre aquells assumptes o dades de la cooperativa, la divulgació de les quals pugui perjudicar els interessos socials.
g) Complir els altres deures que resultin de les normes legals i estatutàries, així com els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern.
h) Participar en les activitats que constitueixen l’objecte de la cooperativa i dur a terme l’activitat cooperativitzada.
i) Participar en les activitats de formació i intercooperació.
j) En cas de ser sòcies consumidores, caldrà una participació anual mínima en l’activitat de la cooperativa, que establirà anualment l’Assemblea General, i que s’associarà al cost de la subscripció anual als continguts proporcionats per la cooperativa.k) En cas de ser sòcies de treball, realitzar les activitats de treball que constitueixen l’objecte de la cooperativa, dintre de la categoria i especialitat que hagi assignat o reconegut a cadascú el Consell Rector, i en les condicions que es puguin establir en el Reglament de Règim Intern.

Article 8. Drets de les persones sòcies

Les persones sòcies tenen dret a:

a) Participar en la realització de l’objecte social de la Cooperativa.
b) Escollir i ser escollides per als càrrecs dels òrgans de la societat
c) Participar, amb veu i vot, en l’adopció de tots els acords a l’Assemblea General i a la resta d’òrgans dels quals formin part.
d) Rebre informació d’acord amb el que estableix l’article 39 de la Llei de cooperatives.
e) Tot allò que resulti de les normes legals i estatutàries, així com dels acords vàlidament adoptats pels òrgans de la cooperativa.

Article 9. Dret d’informació

Per exercir el dret d’informació, les persones sòcies disposen dels mitjans que s’estableixen a l’article 39 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

Article 10.- La responsabilitat dels socis pels deutes socials

La responsabilitat patrimonial dels socis per les obligacions socials es limita a les aportacions al capital social subscrites, tant si estan desemborsades o no.

El soci que es doni de baixa continua sent responsable davant la cooperativa, durant cinc anys, de les obligacions contretes per la cooperativa abans de la data de la baixa.

Article 11.- Baixa dels socis

Qualsevol soci es pot donar de baixa voluntàriament fent-ne la notificació per escrit al Consell Rector amb 1 mes d’antelació.

Article 12- Baixa justificada i baixa obligatòria

 1. La baixa es considerarà justificada quan s’hagi notificat per escrit al Consell Rector en el termini establert al punt anterior.
 2. Les decisions del Consell Rector sobre la qualificació i els efectes de la baixa del soci podran ser recorregudes, d’acord amb l’article 34.2 de la Llei de cooperatives de Catalunya, per aquest soci davant l’Assemblea General dins del mes següent a la seva notificació; les divergències sobre la decisió de l’Assemblea es poden adreçar a la jurisdicció competent o a qualsevol dels procediments de resolució de conflictes de conformitat amb el Decret 1 7 1/2009, de 3 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments de conciliació, mediació i arbitratge davant el Consell Superior de la Cooperació
 3. Han de ser donats obligatòriament de baixa els socis que perdin els requisits objectius, exigits per aquests estatuts, per formar part de la cooperativa.

Article 13.- Dret de reemborsament

En tots els casos de baixa d’una persona sòcia, aquesta tindrà dret al reemborsament de les seves aportacions, voluntàries i obligatòries, al capital social. Aquestes aportacions en cap cas podran haver estat remunerades, en tant que cooperativa sense ànim de lucre, per sobre del tipus legal del diner, sense perjudici de les actualitzacions corresponents, tal i com estableix la Llei de Cooperatives.

Sobre la base dels resultats de l’exercici econòmic en què es produeixi la baixa i de la imputació de resultats que li sigui atribuïble, es procedirà en el termini d’un mes, a comptar des de l’aprovació dels comptes anuals corresponents a l’exercici esmentat, a fixar l’import definitiu del reemborsament de les seves aportacions al capital social. El Consell Rector pot fixar provisionalment aquest import abans de l’aprovació dels comptes i, si escau, pot autoritzar algun reemborsament a compte del definitiu.

De l’import resultant es pot deduir: les quantitats que la persona sòcia degui a la cooperativa per qualsevol concepte; fins a un 20% per baixa no justificada o fins a un 30% en cas d’expulsió; les responsabilitats que puguin ser-li imputades i quantificades, sense perjudici de la responsabilitat patrimonial que preveu l’article 41.3 i 41.4 de la Llei de cooperatives de Catalunya; les pèrdues no compensades d’exercicis anteriors, i les previsions de pèrdues de l’exercici en curs a regularitzar un cop tancat aquest exercici.

El pagament de les bestretes meritades i, si escau, dels retorns acordats s’ha d’efectuar immediatament, excepte que hi hagi un pacte contrari, però el pagament de les aportacions socials s’ha de fer en el termini que es fixi de mutu acord o, si no és així, en el que assenyali el Consell Rector, que no pot ser mai superior a 5 anys a partir de la data de la baixa. Aquestes aportacions, sense perjudici de les actualitzacions que puguin establir-se segons els estatuts socials, no es podran remunerar en cap cas per sobre dels límits establerts per al Llei de Cooperatives per a les cooperatives sense ànim de lucre.

Article 14.- Faltes de les persones sòcies

Les faltes comeses per les persones sòcies, segons la seva importància, transcendència i intencionalitat, es classifiquen com a lleus, greus i molt greus.

Article 15.- Faltes molt greus

Són faltes molt greus:

 1. L’ús del patrimoni social per part d’un soci per a negocis particulars.
 2. L’incompliment d’obligacions socials que suposin un greu perjudici a la cooperativa.
 3. La realització d’actuacions nocives per a la cooperativa.
 4. Les absències injustificades de forma reiterada d’un membre del Consell Rector a les reunions degudament convocades.
 5. L’incompliment reiterat de les obligacions econòmiques.
 6. En cas dels socis de treball, indisciplina greu en la prestació laboral o professional.
 7. La falsificació de documents, firmes, segells o anàlegs.
 8. La reiteració de faltes greus per les quals el soci hagués estat sancionat en els tres anys anteriors.

Article 16.- Faltes greus

Són faltes greus:

 1. La no-assistència injustificada a les assemblees generals degudament convocades, quan es produeixi, com a mínim, en la meitat de les celebrades en dos exercicis econòmics seguits.
 2. La no-acceptació (o la dimissió) sense causa justificada a judici del Consell Rector o de l’Assemblea General, si escau, dels càrrecs o funcions per als quals el soci hagués estat escollit.
 3. La violació de secrets sobre assumptes interns de la cooperativa susceptible de produir-li un perjudici.
 4. L’incompliment de les obligacions econòmiques relatives al pagament de quotes periòdiques o d’aportacions a capital.
 5. L’incompliment de preceptes estatutaris o el fet de realitzar una activitat o deixar de fer-la que suposin un perjudici a la cooperativa d’un caràcter greu.
 6. La reiteració de faltes lleus per les quals el soci hagués estat sancionat en els tres anys anteriors

Article 17.- Faltes lleus

Són faltes lleus:

 1. La primera falta d’assistència no justificada a les sessions de l’Assemblea General convocades en deguda forma.
 2. La falta de consideració o de respecte amb un altre soci o socis sense motiu.
 3. La falta d’avís a la cooperativa del canvi de domicili dins del mes següent a haver-se produït el canvi.
 4. L’incompliment dels acords presos vàlidament pels òrgans competents.
 5. Les infraccions que es cometin per primera vegada contra aquests estatuts.

Article 18.- Sancions

 1. Les faltes molt greus es sancionen amb la inhabilitació per exercir càrrecs en els òrgans socials durant 5 anys, o bé amb l’expulsió; o bé, en el cas de les persones sòcies de treball, amb el descompte de les bestretes laborals de 16 a 60 dies.
 2. Les faltes greus es sancionen amb la suspensió del dret a exercir càrrecs en els òrgans socials durant un any; o bé, en el cas de les persones sòcies de treball, amb el descompte en les bestretes laborals de 15 dies com a màxim.
 3. Les faltes lleus es sancionen amb una amonestació verbal o per escrit; o bé, en el cas de les persones sòcies de treball, amb un descompte en les bestretes laborals de 2 dies com a màxim.

Article 19.- Procediment sancionador

Correspon al Consell Rector la potestat sancionadora, amb la instrucció prèvia de l’expedient sancionador corresponent i amb l’audiència de l’interessat.

Contra les sancions per faltes lleus, greus o molt greus es pot interposar recurs davant l’Assemblea General en el termini d’un mes a comptar des de la notificació de la sanció.

En qualsevol cas, l’acord de sanció o, si escau, la ratificació d’aquest acord per l’Assemblea General poden ser impugnats en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació, d’acord amb el tràmit processal d’impugnació d’acords socials establert a l’article 52 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

En els casos d’expulsió cal aplicar el que preveu l’article 36.2 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

CAPÍTOL III.- RÈGIM ECONÒMIC

Article 20.- Capital Social

El capital social està constituït per les aportacions dels socis, obligatòries i voluntàries

que s’han d’acreditar mitjançant títols nominatius. Aquests títols han de reflectir amb claredat les aportacions, les actualitzacions i els interessos que s’acordi capitalitzar.

Els títols tenen un valor de cinquanta euros (50€) cadascun.L’aportació mínima per adquirir la condició de persona sòcia s’ha de desemborsar de la manera que estableixen els articles 70 i 71 de la Llei de cooperatives de Catalunya. L’aportació mínima per esdevenir sòcia en cada cas serà:

a) L’aportació mínima per esdevenir persona física sòcia consumidora és de CINQUANTA EUROS (50,00 .-€), equivalent a un títol.
b) L’aportació mínima per esdevenir persona sòcia de treball és de CENT EUROS (100,00 .-€), equivalent a DOS títols.
c) La persona sòcia col·laboradora, sigui persona física o jurídica, ha de realitzar una aportació obligatòria mínima al capital social, que es comptabilitzarà de forma separada a la resta de les aportacions, de CENT EUROS (100,00 .-€), equivalent a DOS títols de la cooperativa.

El capital social mínim es fixa en TRES MIL euros.

Article 21.- Transmissió de les aportacions

Les aportacions o títols dels socis solament es podran transmetre, d’acord amb l’article 75 de la Llei de cooperatives de Catalunya:

a) Entre persones sòcies, per actes inter vivos.
b) Per successió mortis causa.

Article 22.- Aplicació dels excedents

 1. Els excedents comptabilitzats del resultat cooperatiu, un cop deduïdes les pèrdues de qualsevol naturalesa d’exercicis anteriors, i abans de la consideració de l’impost de societats, s’han de destinar, almenys, en els percentatges següents :
  a) Al Fons de reserva obligatori, amb la finalitat de contribuir a la consolidació econòmica de la cooperativa, s’ha de destinar com a mínim el 20% dels excedents nets.
  b) Al Fons d’educació i promoció cooperativa cal destinar com a mínim el 10% dels excedents nets de cada exercici i ha de tenir com a finalitats: la formació de les persones sòcies o treballadores en els principis i les tècniques cooperatives, empresarials, econòmiques i professionals; la promoció de les relacions entre cooperatives i la difusió del cooperativisme, i l’atenció a objectius d’incidència social i de lluita contra l’exclusió social.
  c) El 50% dels excedents procedents de la regularització de balanços al fons de reserva obligatori.
  d) El 100% dels excedents procedents de les plusvàlues obtingudes per l’alienació dels elements de l’immobilitzat material o de l’immobilitzat intangible, segons l’article 79.2.f de la Llei de cooperatives, al fons de reserva obligatori, amb la limitació del resultat cooperatiu procedent de les plusvàlues de l’exercici.
 2. Dels beneficis extracooperatius, una vegada deduïdes les pèrdues de qualsevol naturalesa d’exercicis anteriors i abans de la consideració de l’impost sobre societats, s’ha de destinar almenys un 50% al fons de reserva obligatori.
 3. Fetes les dotacions a què fan referència els apartats anteriors, la quantitat restant, un cop satisfets els impostos exigibles, s’ha d’aplicar a un fons de reserva voluntari i irrepartible entre les persones sòcies i destinat a les activitats pròpies de la cooperativa, seguint allò establert per la Llei de Cooperatives per a les cooperatives sense ànim de lucre.
 4. La cooperativa ha d’aplicar la part del resultat de la regularització del balanç a què fa referència la Llei de cooperatives catalana que no s’hagi destinat al fons de reserva obligatori, en un exercici, o més, d’acord amb el que estableixen els estatuts o per acord de l’assemblea general, a l’actualització del valor de les aportacions al capital social de les persones sòcies o a l’increment dels fons de reserva irrepartibles en la proporció que s’estimi convenient, respectant les limitacions que, pel que fa a la disponibilitat, estableixi la normativa reguladora sobre actualització de balanços. Tanmateix, quan la cooperativa tingui pèrdues per compensar, aquest resultat s’ha d’aplicar, en primer lloc, a compensar-les, i s’ha de respectar igualment, en tot cas, el que estableix la Llei de cooperatives catalana.

Article 23. Imputació de pèrdues

 1. Per a la imputació de pèrdues s’han d’aplicar els criteris següents:
  a) Per a la imputació de pèrdues serà vàlid imputar-les a un compte especial per amortitzar-les amb càrrec a futurs resultats positius, dins el termini màxim que permeti la Llei.
  b) Fins al 50% de les pèrdues poden imputar-se al Fons de reserva obligatori. Quan per a la imputació de pèrdues s’hagi utilitzat el Fons de reserva obligatori, totalment o parcialment, no s’ha de procedir a l’aplicació, imputació o repartiment de retorns cooperatius o altres resultats positius repartibles fins que aquest Fons hagi assolit el nivell anterior a la seva utilització.
  c) Als fons de reserva voluntaris es pot imputar la totalitat de les pèrdues.d) La quantia no compensada amb els fons obligatoris i voluntaris s’ha d’imputar a les persones sòcies proporcionalment a les operacions, els serveis o les activitats realitzats per cadascuna d’elles amb la cooperativa. Si aquestes operacions o serveis realitzats són inferiors als que, com a mínim, cada persona sòcia està obligada a dur a terme d’acord amb l’article 8, apartat e), d’aquests estatuts, la imputació de les pèrdues esmentades s’efectuarà proporcionalment a l’activitat cooperativitzada mínima obligatòria.
 2. Les pèrdues imputades a cada persona sòcia s’han de satisfer directament, dins l’exercici econòmic següent a l’exercici en què s’hagin produït, mitjançant deduccions en les aportacions al capital social.
 3. Les pèrdues que, un cop passat el termini esmentat a l’apartat primer d’aquest article, quedin sense compensar han de ser satisfetes directament per la persona sòcia en el termini d’un mes fins al límit de les seves aportacions a capital, si no és que s’insti el concurs o s’acordi l’increment d’aportacions socials, sense perjudici del que preveu l’article 69 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

Article 24. Tancament de l’exercici

L’exercici econòmic de la cooperativa queda tancat el 31 de desembre de cada any.

CAPÍTOL IV.- ORGANITZACIÓ FUNCIONAL INTERNA

Article 25. Reglament de règim intern

 1. L’organització funcional s’ha de fixar per un reglament de règim intern que ha de ser aprovat per l’Assemblea General.
 2. En tant que cooperativa sense ànim de lucre, les retribucions de les persones sòcies de treball i del personal que treballi per compte d’altri no poden superar el 150% de les retribucions que, en funció de l’activitat i categoria professional, estableixi el conveni col·lectiu aplicable al personal assalariat del sector i de la zona corresponent.

CAPÍTOL V.- GOVERN, GESTIÓ I REPRESENTACIÓ DE LA COOPERATIVA

Article 26.- Assemblea General. Convocatòria de l’assemblea general ordinària i extraordinària

L’assemblea general, ordinària o extraordinària, ha de ser convocada pel Consell Rector mitjançant una comunicació telemàtica del Consell Rector a cada un dels socis. La notificació al soci s’ha de fer amb una antelació mínima de 15 dies i un màxim de 30 respecte a la data de celebració.

La convocatòria, tant la que s’anunciï al domicili social com la notificada a cadascun dels socis, ha d’expressar amb claredat els punts següents: ordre del dia, lloc, dia i hora de la reunió tant en primera com en segona convocatòria. El lloc de reunió ha de coincidir amb el terme municipal on la cooperativa tingui el domicili. Si en la convocatòria no figura el lloc de celebració, s’entén que l’assemblea ha estat convocada en el domicili social.

L’assemblea general ordinària s’ha de reunir necessàriament una vegada a l’any, dins els sis mesos següents al tancament de l’exercici econòmic.

El Consell Rector pot convocar una assemblea general extraordinària sempre que ho consideri convenient per als interessos de la cooperativa. Igualment, l’ha de convocar quan es donin els supòsits de l’article 45.3 de la llei de cooperatives.

Si el Consell Rector no convoca l’Assemblea General, en sessió ordinària o extraordinària, en els casos en què és obligat fer-ho, qualsevol persona sòcia pot presentar una sol·licitud de convocatòria a l’òrgan judicial competent per raó del domicili social de la cooperativa, en els termes establerts a l’article 45.1 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

Article 27. Del vot per representant a l’Assemblea General

Cada soci té dret a un vot a l’Assemblea General. Aquest dret s’hi pot exercir per mitjà d’un representant.

La representació ha de ser escrita i expressa per a una sessió concreta, l’admissió la fa la presidència de l’Assemblea General al començament de la sessió.

Article 28. Adopció d’acords

L’Assemblea General adopta els acords per majoria simple dels vots socials presents i representats.

L’Assemblea General adopta els acords amb el vot favorable de les 2/3 parts dels vots socials assistents en els casos següents:

a) Fusió, escissió, dissolució i transformació de la societat cooperativa.
b) Exigència de noves aportacions obligatòries al capital social.
c) Qualsevol acord que impliqui una modificació dels estatuts socials.
d) La creació, la incorporació o separació d’una cooperativa de segon grau o societat cooperativa europea

L’acció de responsabilitat contra els membres del Consell Rector i la revocació d’algun càrrec social requereixen votació secreta i la majoria favorable de la meitat més un dels vots dels assistents, si constava a l’ordre del dia de la convocatòria, o la majoria de la meitat més un dels vots socials, si no hi constava.

Els assumptes a tractar en l’assemblea no podran ser altres que els fixats prèviament a l’ordre del dia. Se n’exceptuen les qüestions següents:

 1. Convocatòria d’una nova assemblea general.
 2. Realització de la censura de comptes per part de membres de la cooperativa o d’una persona externa.
 3. Exercici de l’acció de responsabilitat contra els membres del Consell Rector o la revocació d’algun càrrec social.

Quant a la ratificació de les sancions que hagin estat objecte de recurs, s’ha d’aplicar el que s’estableix a l’article 47.4 de la Llei de cooperatives catalana.

Article 29. El Consell Rector

El Consell Rector és l’òrgan de representació i govern de la societat; és competent per establir les directrius generals d’actuació, amb subordinació a la política fixada per l’Assemblea General.

El president de la cooperativa té atribuïda, en nom del Consell Rector, la representació de la societat cooperativa i la presidència dels seus òrgans.

El Consell Rector pot delegar funcions a una gerència o direcció, sense perjudici que la cooperativa es doti d’altres òrgans funcionals (Consell de Redacció, entre altres) segons s’estableixi al Reglament de Règim Intern

Els següents càrrecs del Consell Rector, president/a i secretari/a, amb la seva firma tindran les facultats següents:

a) Operar amb la Banca privada o oficial, fins i tot el Banc d’Espanya, i amb les Caixes d’Estalvi i altres entitats de crèdit, de qualsevol localitat, realitzant tot allò que la legislació i la pràctica bancària permeti. Seguir, obrir, disposar i cancel·lar en ells tota classe de comptes corrents i d’estalvi i signar talons, xecs, ordres i altres documents; sol·licitar extractes i saldos i conformar-los o impugnar-los.
b) Lliurar, endossar, acceptar, cobrar i descomptar lletres de canvi, comercials o financeres i altres documents de gir; formular comptes de ressaca. Requerir protestos per falta de pagament, d’acceptació o de qualsevol altra classe.
c) Constituir i retirar dipòsits en metàl·lics o valors; sol·licitar exempcions, bonificacions i desgravacions fiscals i devolució d’ingressos indeguts; aprovar i impugnar comptes.

Article 30. Composició del Consell Rector

El Consell Rector es composa d’un mínim de 5 i un màxim de 15 membres, sempre en nombre senar, escollits tots ells pel procediment de presentació de candidatures entre les persones sòcies de la cooperativa en votació secreta per l’Assemblea General, i que representaran la massa social de l’entitat.

Els càrrecs són els següents: president, secretari, i vocalies. La seva distribució correspon a consell rector.

Article 31. Durada, obligatorietat i gratuïtat del càrrec de membre del Consell Rector

El càrrec de membre del Consell Rector té una durada de 4 anys, excepte en cas de reelecció.

L’exercici del càrrec de membre del Consell Rector és obligatori pels socis, llevat que hi hagi causa justa, i no dóna dret a retribució quan és exercit per un soci. No obstant això, les despeses i els perjudicis que ocasioni l’exercici d’aquest càrrec han de ser compensats per la cooperativa en els termes que estableixi l’Assemblea General.

Article 32. Funcionament del Consell Rector

El Consell Rector s’ha de reunir amb caràcter ordinari un cop cada tres mesos.

Les deliberacions del Consell Rector només són vàlides si assisteixen a la reunió més de la meitat dels seus components.

S’admet que un membre del Consell Rector en representi un altre. Els acords s’han d’adoptar per majoria absoluta dels membres del Consell Rector presents o representats.

Article 33. Delegació de facultats del Consell Rector

El Consell Rector pot delegar facultats en una de les seves persones membres o en comissions, composades per les mateixes membres, creades a l’efecte i també podrà nomenar una persona encarregada de la coordinació o gerència; és necessari que concorri el vot favorable de les dues terceres parts del Consell Rector i també la inscripció en el Registre de Cooperatives competent.

Article 34. Dissolució i liquidació

Són causes de dissolució de la cooperativa:

a) La finalització de l’objecte social o la impossibilitat de realitzar-lo.
b) La voluntat dels socis.
c) La reducció del nombre de socis per sota del mínim legalment necessari per constituir la cooperativa, si es manté durant més d’1 any.
d) La reducció del capital social per sota del mínim legalment establert a la llei o als estatuts, si es manté durant més d’un any.
e) La fusió i l’escissió a què fan referència els articles del 90 al 99 de la Llei de cooperatives de Catalunya.
f) El concurs
g) Qualsevol altra causa legalment establerta.

Disposició addicional

En tots els aspectes no regulats en aquests estatuts, s’ha d’aplicar el que disposa la Llei de cooperatives de Catalunya.

 

 

 

 

1 COMENTARI

Respondre:

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × 2 =